• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2018-2023

Kierunki rozwoju szkoły na lata 2018-2023

 

Misja szkoły: Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

                                                                                                                        Jan Paweł II

 

• Motywowanie i wspieranie uczniów w nauce

• Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

• Wzmacnianie i rozwój współpracy z   rodzicami

• Promocja szkoły

• Łączenie teorii z działaniami w praktyce

• Podejmowanie inicjatyw ,przedsiębiorczość

• Rozwijanie kompetencji językowych

• Pielęgnowanie tradycji szkolnych 

• Wychowanie w prawdzie 

• Wzmacnianie kompetencji społecznych,  obywatelskich, współpraca ze środowiskiem

 

 

 

Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, opiekę i bezpieczeństwo. Uczniowie naszej szkoły pracują nad zdobywaniem wiedzy, przygotowując się do dalszego etapu kształcenia. Nauczyciele i współpracownicy pomagają uczniom w osiąganiu dojrzałości fizycznej, psychicznej (w tym między innymi emocjonalnej i intelektualnej), społecznej oraz duchowej. Każdy absolwent naszej szkoły ma być człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia

 

• Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej

• Plan pracy szkoły

 

nauczanie:

-   realizacja podstawy programowej,

-   egzaminy próbne: ósmoklasisty i gimnazjalisty (analiza wyników, wdrażanie wniosków,

-   współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, praca z uczniami mającymi trudności w nauce

-   odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,przygotowywanie do konkursów szkolnych i międzyszkolnych, praca z uczniem zdolnym

-   lekcje z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

-   rozwijanie kompetencji czytelniczych we wszystkich klasach

 

wychowanie:

- Bóg, Honor, Ojczyzna, Patriotyzm - 100 lecie Niepodległej

 (kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy),

- relacje z drugim człowiekiem oparte na prawdzie

 (przygotowujemy ucznia do rozsądnego korzystania z dóbr cywilizacji),  

- technologia komputerowa i informacyjna,

- szacunek wobec siebie i innych

  (uczymy szacunku do pracy i właściwego korzystania z wyposażenia szkoły i mienia społecznego)

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?