• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Podręczniki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

                  w Mikorzynie

 

 

SZKOLNY REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA  DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Rozdział I  -  Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin reguluje zasady związane z wypożyczaniem i użytkowania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, postępowanie
w przypadku zagubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział II  -  Zadania biblioteki dot. podręczników szkolnych

Biblioteka, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane szkole w  ramach  dotacji powinny być użytkowane przez minimum 3 lata.

Rozdział III- Udostępnianie zbiorów

Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

Okres trwania wypożyczenia

1.                Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej do 10 września danego roku szkolnego.

2.                Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy. Zwrot najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

3.                W przypadku rezygnacji z nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mikorzynie  uczeń zobowiązany jest zwrócić, przed ustalonym terminem, otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do wychowawcy klasy. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do biblioteki.

 

Procedura wypożyczania podręczników

1.                Na początku roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I-III wypożyczają komplety (wszystkie części) podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych. Zwrot poszczególnych części podręczników odbywa się systematycznie, po zrealizowaniu materiału. Wychowawca klasy oddaje do biblioteki komplety kolejnych części podręczników.

2.                Uczniowie klas IV - VIII w obecności wychowawcy klasy wypożyczają z biblioteki ćwiczenia i podręczniki. Uczniowie osobiście podpisują odbiór podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych. Wychowawca podpisuje odbiór kompletów podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych dla całej klasy.

Rozdział IV  - Odpowiedzialność za wypożyczone podręczniki

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1.     Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.

2.     Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

3.     Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.     Najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do zwrotu podręczników.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1.     Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie, zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.     Na żądanie wychowawcy lub nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do naprawy podręcznika.

3.     W przypadku zniszczenia podręcznika i nie wywiązania się z postanowień regulaminu uczeń może otrzymać obniżoną ocenę z zachowania.

4.     Oceny zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego i podjęcie decyzji
o odkupieniu dokonuje wychowawca i nauczyciel bibliotekarz. (Zał. nr 3)

Zakres odpowiedzialności

1.                Rodzice/opiekunowie prawni ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych i jeśli to nastąpi zobligowani są do odkupienia podręcznika w tym samym wydaniu oraz dostarczenie do biblioteki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.

2.                Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub  materiałów  edukacyjnych  i  należy  ją zwrócić  wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

3.                W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów ćwiczeniowych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ich zakupienia we własnym zakresie.

Rozdział V  -  Postanowienia końcowe

1.                Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się ze SZKOLNYM REGULA-MINEM WYPOŻYCZANIAI UŻYTKOWANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCHi podpisują oświadczenie, które jest zobowiąż-zaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu. (Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2)

2.                Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektor szkoły. Decyzje w kwestiach wypożyczania podręczników, które nie zostały ujęte w Regulaminie podejmuje Dyrektor szkoły.

3.                Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.spmikorzyn.pl/wazne-dokumenty.html

W wersji papierowej znajduje się w bibliotece i u wychowawców klas.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

Załączniki:

1.                Zał. nr 1 – Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów o zapoznaniu się z zasadami SZKOLNEGO REGULAMINU WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.

2.                Zał. nr 2 – Oświadczenie uczniów o zapoznaniu się z zasadami SZKOLNEGO REGULAMINU WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH.

3.                Zał. nr 3 - Protokół komisji o konieczności odkupienia przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia zniszczonego podręcznika.

 

Dyrektor Szkoły

 mgr Bogumił Stempin

 

 

Obowiązujące podręczniki do nauki religii w roku szkolnym 2021/2022

 

klasa

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

I

Poznaję Boży świat

 

Jedność

red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce

II

Odkrywam królestwo Boże

 

Jedność

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

III

 

Jezus jest z nami 

 

Jedność

 

red. J. Czerkawski, E. Kondrak,

IV

Miejsca pełne BOGActw

Jedność

autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

V

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Jedność

autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

VII

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa 

Jedność

ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

 VIII

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi 

Jedność

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?