• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Procedura organizacji zajęć W-F i świetlicowych

Procedura organizacji zajęć W-F i świetlicowych

 

Organizacja zajęć WF

1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

2. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie

ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów:

a) prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania,

b) prowadzenie   zajęć   z   wykorzystaniem   propozycji   zdalnych   lekcji   wychowania fizycznego dostępnych w sieci,

c) przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów do aktywności w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej,

d) zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnych ćwiczeń,

e) przygotowanie  zestawów  ćwiczeń  korekcyjno-kompensacyjnych   możliwych   do wykonania w warunkach domowych,

f) inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą rozgrywki online między sobą, np. turniej szachowy,

g) „challenge”   –   wyzwania   dla   uczniów   w   wykonywaniu   różnych   ćwiczeń,   np. pompki,   pajacyki,   żonglerka,   które   umożliwiają   ustanawianie   i   pobijanie rekordów.

3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

4. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.

5.Zajęcia teoretyczne z wychowania fizycznego obejmują:

a) planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego,

b) edukację prozdrowotną, zasady zdrowego trybu życia,

c) zasady gier sportowych,

d) historię Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytności,

e) udział   w   projektach   sportowych,   np.   przygotowanie   prezentacji   lub   filmu

promujących działania sportowe szkoły.

 

Organizacja zajęć świetlicowych

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

2. Grupa uczniów  jednocześnie korzystających z zajęć świetlicowych nie może być większa niż 25 osób

Należy w miarę możliwości przestrzegać zasady rozdzielenia grup i nie przebywania ze sobą jednocześnie uczniów należących do różnych grup.

3. W czasie zajęć  świetlicowych  należy  zachować  dystans  społeczny wynoszący  co najmniej   1,5   m   przy   założeniu,   że   warunek   ten   dotyczy   uczniów   należących   do różnych grup. Uczniowie należący do jednej grupy mogą zajmować te same stoliki w czasie zajęć.

4. W przypadku zakwalifikowania powiatu, na terenie którego znajduje się szkoła do strefy   czerwonej   lub   żółtej   pierwszeństwo   przyjęcia   do   świetlicy   mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw   produkcyjnych,   realizujący   zadania   związane   z   zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej lub żółtej.

5. Środki   do   dezynfekcji   rąk   powinny   być   rozmieszczone   w   świetlicy   w   sposób umożliwiający łatwy dostęp wychowankom. Korzystanie z nich powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna.

6. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków i rozpoczęciem zajęć oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

7. Przeprowadzając   dezynfekcję,   należy   ściśle   przestrzegać   zaleceń   producenta znajdujących   się   na   opakowaniu   środka   do   dezynfekcji.   Ważne   jest   ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali świetlicowej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp wychowankom. W szczególności należy usunąć wszelkie pluszowe zabawki, których pranie jest niemożliwe oraz zasłony okienne. Wykładzina podłogowa powinna być odkurzana codziennie i prana raz w tygodniu, w każdy piątek.

 

 

 

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?