• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19 obowiązujące w szkole od 01.09.2023 r.

Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 

1.     Procedura  określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie , szkół podstawowych  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

2.     W procedurze wskazano zadania dyrektora szkoły, pozostałych pracowników placówki , organu  prowadzącego oraz rodziców i wychowanków.

Podstawa prawna:

3.     Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),

4.     Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),

5.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),

6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),

7.     Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

1.     Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka

2.     Uczniowie

3.     Nauczyciele

4.     Pracownicy niepedagogiczni

5.     Dyrektor szkoły

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 

 

1.      Procedura  określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie, szkół podstawowych  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

2.      W procedurze wskazano zadania dyrektora szkoły, pozostałych pracowników placówki, organu  prowadzącego oraz rodziców i wychowanków.

Podstawa prawna:

3.      Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),

4.      Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),

5.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),

7.      Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 

Cel procedury:

1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

1.      Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka

2.      Uczniowie

3.      Nauczyciele

4.      Pracownicy niepedagogiczni

5.      Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Zasady organizacji pracy w szkole zajęcia dydaktyczne, świetlicowe, dodatkowe

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mikorzynie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty

1.      Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 17.00

2.      Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

3.      Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i zachowania bezpiecznej odległości  między wszystkimi osobami przebywającymi w pomieszczeniu świetlicy szkolnej. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne

4.      . Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w pomieszczeniu pielęgniarki szkolnej.

5.      Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.

6.      Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

7.      Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

8.      .Uczniowie do budynku szkoły wchodzą samodzielnie bez rodziców i opiekunów dokonując dezynfekcji rąk.

9.      .W grupie świetlicowej może przebywać do 25 uczniów.

10.  W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

11.  Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

12.  Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 2m 2 na 1 osobę.

13.  W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.

14.  Uczniowie wchodząc do sali lekcyjnej dezynfekują ręce.

15.  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

16.  Po każdej lekcji sala lekcyjna winna być wietrzona.

17.  W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy  będzie umyty lub zdezynfekowany.

18.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

19.  Uczniowie  wychodzą na przerwy śródlekcyjne odpowiednimi wyznaczonymi  wejściami .

20.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły w wyznaczonych  sektorach  z zachowaniem dystansu pomiędzy nimi.

21.  Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

22.  Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

23.  Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

2   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

26.  Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

27.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

28.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

29.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

30.  Rodzice  nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły,  uczeń wchodzi do budynku i wychodzi samodzielnie należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (przy wejściu bezwzględna dezynfekcja rąk)

31.  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

32.  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

33.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

34.  Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz (petentów) w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności       (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. Petenci w pierwszej kolejności zobowiązani są do kontaktu telefonicznego w sprawach ważnych  kierowani są do okna sekretariatu szkoły ,które znajduje sie na parterze szkoły gdzie mogą załatwić sprawy niecierpiące zwłoki.

35.  Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.

36.  Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

37.  Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób a  rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

§ 2.

 

Zasady obowiązujące pracowników szkoły. Bezpieczne zachowanie się w budynku szkoły.

 

1.      Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.

2.      Wszyscy pracownicy szkoły wykonując swoje obowiązki służbowe poruszają się w częściach wspólnych na terenie szkoły zakrywając nos i usta.

3.      Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

4.      W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.

5.      W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.

6.      Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji 

7.      Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.

8.      Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.

9.      Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.

10.  Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

a.       Często myć ręce zgodnie z instrukcją.

b.      Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.

c.       Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 

 

§3.

Obowiązki nauczycieli

 

Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:

1.      Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.

2.      Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.

3.      Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.

4.      Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  oraz zajęcia dydaktyczne z zachowaniem wszystkich środków ostrożności..

5.      Nie organizują wyjść poza teren szkoły.

6.      Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.

7.       W razie zauważenia u ucznia jakichkolwiek objawów choroby

  dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia po wcześniejszym poinformowania o tym dyrektora szkoły.

Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka  i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas:  zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w szatniach ,toaletach.

8.      Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.

9.      Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.

10.  Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

11.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

12.  .W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

13.  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

14.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

15.  Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

16.  W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

17.  Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

 

 

§ 4

Obowiązki pracowników obsługi

 

1.      Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.

2.      Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.

3.      Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł  i   powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów  do  spożywania    posiłków.

4.      Wietrzą  pomieszczenia , w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.

5.      Po zakończeniu pracy oddziału w pomieszczeniach takich jak pracownia komputerowa, pracownia techniczna wietrzą sale , dezynfekują , wszelkie   wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.

6.      Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu.

7.      Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.

8.       Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.                                                            

9.      Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

10.  Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo-dezynfekcyjnych.

11.  .Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Zaleca się:

·         utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

·         dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·         dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

·         dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

·         czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

Do obowiązków personelu obsługi należy także:

·         sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

·         napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników z płynem dezynfekującym w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

·         wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

 

 

§ 5

Zadania i obowiązki rodziców

 Rodzice lub opiekunowie prawni zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w  szkole oraz bezwzględnego  ich przestrzegania.

1.      Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

1.      Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie, izolacji.

2.      Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i ze szkoły oraz jednorazowe rękawiczki ochronne.

3.      Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.

4.      Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek, i niepotrzebnych przedmiotów oraz artykułów spożywczych.

5.      Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę   na  odpowiedni  sposób   zasłaniania   twarzy   podczas  kichania  czy  kasłania.

6.      Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.

7.      Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.         

 

 

 

 

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

1.      Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2.      O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3.      Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

4.      W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

5.      Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6.      W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

7.      O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Sanepid w Kepnie  oraz organ prowadzący szkołę

8.      Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

9.      Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.  Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 

 

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1.      Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.      Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

3.      Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4.      Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5.      W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6.      Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

8.      Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.      Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10.  O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 

 

 

 

§ 8

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w MIkorzynie został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

 

 

§ 9

Zasady funkcjonowania i stołówki

1.      Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1)        ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

2)        zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3)        stosować środki ochrony osobistej.

1.      Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

2.      Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

3.      Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

4.      Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

1)        przed rozpoczęciem pracy,

2)        przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3)        po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

4)        po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

5)        po skorzystaniu z toalety,

6)        po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

7)        po jedzeniu, piciu.

5.      Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa , przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

6.      Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów „zwrot naczyń”,

Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

 

§ 10

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1.      Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

2.      Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

3.      Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

4.      Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.

5.      Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.

6.      Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7.      Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 

§11

Procedura wyboru formy kształcenia

1.      Niniejsza procedura ma na celu zobiektywizowanie wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Kępińskiego, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mikorzynie

 1. W zależności od tego, czy Powiat Kępiński na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mikorzynie, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 2. W sytuacji nie zaliczenia Powiatu Kępińskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 3. W przypadku zaliczenia Powiatu kępińskiego do strefy „żółtej” dyrektor ma możliwość  podęcia  decyzji o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1)      mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2)       kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Kępińskiego do strefy „czerwonej” dyrektor ma możliwość podjęcia  decyzji o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.

9.      W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

 

§12

 

 

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.                                                                                                

 2.Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 3.Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

4.W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem przerw międzylekcyjnych

 5.Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły według następujących ustaleń:

- klasy  I, II, III,IV  - dziedziniec szkoły przy korcie, plac zabaw

-klasy V  , VIa, VI b , VIII a, VIIIb, - dziedziniec szkoły od strony boiska sztucznego, 

                                                             boisko sztuczne                                     

6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

7. W sytuacji gdy warunki pogodowe nie pozwalają na wyjście ,na świeże powietrze uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych w strefach wyznaczonych dla każdej klasy. Przebywając na  korytarzu uczeń zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa.

8.Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.                                                                                                    

9.W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani w do zachowania w miarę możliwości dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy.

    10. Przebywając na świeżym powietrzu na  terenie szkoły nie jest wymagane noszenie  przez uczniów osłon nosa i ust.

 

 

                              

§13

Postanowienia końcowe

 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

1.      Procedura może być modyfikowana.

2.      Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

3.      Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

4.      O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresować

5.      Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikorzynie

 

                                                         Bogumił Stempin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

 w okresie pandemii COVID-19

 

Mikorzyn, dn. …………………….

                                                                                           

 ………………………………………………………

(Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)

 

DEKLARACJA RODZICA 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

·         Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikorzynie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

 

…….……………………….………………………………………..

                   (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

·         Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Mikorzynie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego
ze stanem epidemicznym w kraju
.

                                                                                                                                                     

            …….……………………….…………………...........................

                                 (podpis rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

·         Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u mojego dziecka , jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

 

        ......................................…….……………………….…………

                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

·         Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

 

           …….……………………….………………………………………..

                          (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

 

·         Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mikorzynie wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem (COVID-19)

 

 

…….……………………….…………………

                   (podpis rodziców/prawnych  opiekunów)                                                                    

 

 

 

 

 

Załącznik

do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły

 w okresie pandemii COVID-19

 

  

Mikorzyn dn. ………………….2020r

                                                                                      

 

………………………………………………………

           (Imię i nazwisko pracownika)

  

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

·         Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikorzynie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

 

…….……………………….……………………………………….

                                     (podpis pracownika)

 

 

·         Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikorzynie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

 

…….…………………..........................................................

                                (podpis pracownika)                                       

                     

 

·         Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

                                                      …….……………………….………………………………………..

                                  (podpis pracownika)

 

 

 

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?