Program "ORTOGRAFFITI"

W roku szkolnym 2007 / 2008 nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym "ORTOGRAFFITI". W roku szkolnym 2008 / 2009 Program ten jest kontynuowany. Jego organizatorem jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Program uzyskał rekomendację oraz pełne wsparcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii.

ORTOGRAFFITI to trzy serie zeszytów ćwiczeń adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat, a także gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. W klasach IV- VI w cyklu trzyletnim dziecko objęte jest pełnym programem terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym. W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej terapia może być z powodzeniem kontynuowana.

Dziecko pracujące na podstawie Programu ORTOGRAFFITI:

 • usprawnia funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie;
 • osiąga postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma;
 • opanowuje umiejętność płynnego czytania, a zwłaszcza technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, poszerza zakres słownictwa i wiadomości;
 • rozwija sprawność językową w zakresie form wypowiedzi pisemnej i ustnej;
 • osiąga lepsze wyniki w nauce, a jego motywacja do pracy wzrasta.


Zajęcia ORTOGRAFFITI w szkole
W cotygodniowych, 90-minutowych zajęciach opartych na Programie obecnie uczestniczy systematycznie 11 uczniów z klas IV-VI . Każdy uczeń posiada zeszyty ćwiczeń z serii Ortograffiti . Zeszyty z serii ORTOGRAFFITI prezentują kolejno zasady pisowni języka polskiego (u-ó ;ż- rz; h-ch; Miks). Zawierają następujące elementy: prezentacje zasad, kolorowe ćwiczenia stymulujące określone funkcje, odpowiedzi do ćwiczeń . Materiał podzielony jest na bloki, połączony tematycznie, przeważnie zabawny. W całość wplecione są ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia do słuchania, kolorowania. Uczniowie ćwiczą więc nie tylko ortografię, ale też pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, funkcje wzrokowe i słuchowe. Aby podnieść poziom graficzny pisma i wdrożyć nawyk autokorekty ,używamy ołówka, który można łatwo wymazać i dany wyraz czy zdanie zapisać poprawnie. Ćwiczymy także technikę czytania, rozumienie czytanej treści, pracujemy nad czujnością i wrażliwością ortograficzną oraz utrwaleniem zasad ortograficznych (znajomość i stosowanie). Dodatkowo zajęcia wzbogacone są Kartami ortomagicznymi, które ułatwiają zapamiętanie wyrazu z trudnością ortograficzną. W pracowni komputerowej do nauki wykorzystujemy program Gry ortomagiczne, również rozwijający funkcje poznawcze . To wspaniała nauka przez zabawę i okazja do sprawdzenia swoich umiejętności1. Jednak praca nie kończy się na zajęciach grupowych  w  szkole. W domu uczniowie pracują samodzielnie.
Uwaga Rodzice!
Gwarancją na powodzenie terapii , oprócz pracy grupowej, jest systematyczna praca w domu.
Uczniowie, którzy pracują w oparciu o serię zeszytów, są z tego bardzo zadowoleni. Różnorodność ćwiczeń sprawia, że nie nudzą się na zajęciach i mogą pracować w odpowiednim dla siebie tempie. Chętnie też pracują w domu.

Korzyści z programu ORTOGRAFFITI:

 • Jest to PROGRAM EDUKACYJNY tzn. rozwija  wszystkie  umiejętności  szkolne:
  • czytanie,
  • pisanie,
  • liczenie (nowe matematyczne ćwiczenia Ortograffiti),
 • Jest to PROGRAM TERAPEUTYCZNY, tzn. stymuluje  wszystkie  funkcje  poznawcze:
  • wzrokowo-przestrzenne,
  • słuchowo-językowe,
  • motoryczne,
 • Dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zasad pisowni języka polskiego.
 • Zapewnia stymulację, rozwój i usprawnianie procesów percepcyjno-motorycznych, pamięci, logicznego myślenia, koncentrację uwagi, wzbogaca zakres słownictwa i wiadomości.
 • Umożliwia odniesienie sukcesu w pokonywaniu trudności, przez co pozwala nabywać pozytywne doświadczenia, zmieniając motywację do nauki, jednocześnie podwyższając samoocenę ucznia.
 • Na koniec roku, uczniowie systematycznie pracujący z programem ORTOGRAFFITI, otrzymują dyplom ufundowany przez WYDAWNICTWO OPERON.

 

(...) nie jest to jeszcze jeden zeszyt ćwiczeń z zakresu ortografii, lecz system ćwiczeń integrujących wspomaganie rozwoju psychomotorycznego, a w szczególności funkcji uczestniczących w czytaniu i pisaniu z ćwiczeniami tych umiejętności szkolnych. Zintegrowanie tych dwóch nurtów oddziaływań: edukacyjnego i terapeutycznego ma swoją zasadniczą wartość."
Fragment recenzji prof. dr hab. Marty Bogdanowicz


Uwaga Rodzice!

 1. W bibliotece szkolnej znajdują się fachowe książki zilustrowane wieloma ćwiczeniami, zdjęciami, rysunkami oraz konkretnymi radami, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem dyslektycznym:
  • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska "Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców”
  • M. Bogdanowicz, A. Adryjanek "Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów”
 2. W Polsce istnieją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów dyslektycznych. Zapewniają one:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • zwolnienie z nauki drugiego języka obcego w przypadku uczniów ze stwierdzoną głęboką dysleksją (na wniosek rodziców, poparty pisemną opinią z poradni),
  • wyrównanie szans podczas egzaminów (także sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu  gimnazjalnego).

 

"Dziecko i jego rodzic sami powinni zdecydować, czy chcą skorzystać z przysługujących im uprawnień. Prawa uczniów z dysleksją to nie przywileje ani zwolnienie od pracy, lecz okazja do stworzenia właściwych warunków do nauki i pracy dziecka.”
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz w: "Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”


Warunki, jakie należy spełnić, aby uczeń z dysleksją zdawał egzamin / sprawdzian w warunkach dostosowanych do jego specjalnych potrzeb:

 • posiadanie pisemnej opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
 • opinia musi zawierać stwierdzenie występowania dysleksji rozwojowej,
 • opinia musi być dostarczona do szkoły w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin,
 • opinia musi być aktualna, to znaczy wydana:
  • po trzeciej klasie szkoły podstawowej - najlepiej w V (dotyczy to sprawdzianu po szkole podstawowej),
  • po szóstej klasie szkoły podstawowej - najlepiej w II (dotyczy egzaminu gimnazjalnego)
 • W terminie do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin musi być dostarczony do szkoły wniosek rodziców o umożliwienie zdawania egzaminu / sprawdzianu w warunkach dostosowanych do potrzeb ucznia .


Po pierwszym roku uczestnictwa w Programie nasza szkoła otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji poświadczający jej udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI.

Koordynator Programu Ortograffiti w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mikorzynie - Teresa Brząkała

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:
http://www.ortograffiti.pl/
 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?