PROJEKT EWALUACJI 2018/2019

 

                                                                                           PROJEKT EWALUACJI 2018/2019

Obszar I

Cel ewaluacji:  Zebranie informacji na temat  stopnia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego  korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

Przedmiot ewaluacji: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Przedmiot ewaluacji

Pytania kluczowe

Kryteria

Sposoby zbierania danych

Próba badawcza

Organizacja zbierania danych

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

 

 

1.      W jaki sposób wykorzystuje się nowoczesne technologie w pracy z uczniami?

·         Częstotliwość i powszechność stosowania technologii cyfrowych

·         Atrakcyjność                  i skuteczność technik cyfrowych w procesie nauczania  i wychowania

·         Różnorodność wykorzystania nowych technologii w pracy        z uczniami

 

·         Ankieta skierowana do uczniów  klas IV-VIII i III GM

·         Ankieta skierowana do nauczycieli

·         Wywiad grupowy z uczniami klas I-II SP

·         Obserwacja

·         Wszyscy nauczyciele

·         Wszyscy uczniowie

·         Obserwacja zajęć i wybranych uroczystości

 

Ankiety dla nauczycieli, rodziców  i uczniów w grudniu i  marcu

 

Analiza dokumentów  na początku roku szkolnego, pod koniec semestru i wyrywkowa           w  ciągu roku

 

 

Wywiad z uczniami    i rodzicami            w połowie semestru  i pod koniec roku szkolnego

 

Obserwacje systematycznie  cały rok szkolny

2.      Na ile kompetencje cyfrowe uczniów            i nauczycieli są zgodne z  wymaganiami podstawy programowej?

·         Zrozumiałość i zgodność  stosowania technik cyfrowych z warunkami realizacji podstawy programowej

·         Dostępność  uczniów i nauczycieli do sprzętu cyfrowego w szkole i w domu

·         Umiejętność korzystania i stosowania  kompetencji cyfrowych przez uczniów i nauczycieli

·         Analiza dokumentów

·         Ankieta skierowana do uczniów  klas IV-VIII i III GM

·         Ankieta skierowana do nauczycieli

·         Wywiad grupowy z uczniami klas I-II SP

·         Obserwacje

 

·         Wszyscy nauczyciele

·         Wszyscy uczniowie

·         Obserwacje wybranych zajęć i imprez szkolnych

3.      W jaki sposób uczy się dzieci mądrego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych?

·         Znajomość i zrozumiałość szans i zagrożeń jakie niesie wirtualna rzeczywistość

·         Efektywność i powszechność edukacji w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi i Netykiety

·         Ankieta skierowana do uczniów  klas IV-VIII i III GM

·         Ankieta skierowana do nauczycieli

·         Ankieta dla rodziców

·         Wywiad grupowy z uczniami klas I-II SP

·         Obserwacje

 

 

·         Wszyscy nauczyciele

·         Wszyscy uczniowie

·         Rodzice

·         Obserwacje zajęć                    i uroczystości      szkolnych

Obszar II

Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat stopnia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole

Przedmiot ewaluacji: Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa

Przedmiot ewaluacji

Pytania kluczowe

Kryteria

Sposoby zbierania danych

Próba badawcza

Organizacja zbierania danych

 

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa

1.      W jakim stopniu uczniowie     i pracownicy szkoły wiedzą, jakich zachowań  z zakresu bezpieczeństwa się od nich oczekuje?

Powszechność               i znajomość  właściwych zachowań

·         Ankieta

·         Wywiad

·         Obserwacja

·         Ankieta skierowana do uczniów klas IV-VIII                i nauczycieli

·         Wywiad z uczniami klas I-II SP

·         Obserwacja uczniów podczas przerw, świetlic, zajęć lekcyjnych i uroczystość

Obserwacje systematycznie  cały rok szkolny

 

Wywiad z uczniami, pedagogiem i wychowawcami w połowie semestru i pod koniec roku szkolnego

 

 

Ankiety dla nauczycieli, rodziców   i uczniów w grudniu i w maju

 

 

Analiza dokumentów  pod koniec semestru    i roku szkolnego, a wyrywkowa systematycznie w ciągu roku

 

2.      Jakie negatywne zachowania i w jakich sytuacjach występują w szkole najczęściej?

Trafność rozpoznania          i ilość negatywnych zachowań

·         Ankieta

·         Wywiad

·         Analiza dokumentów

·         Analiza zapisów                    w dzienniku elektronicznym

·         Ankieta skierowana do wszystkich uczniów szkoły

·         Wywiad z dziećmi klas I-II SP

3.       Jakie są opinie uczniów, rodziców i nauczycieli  na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole?

Powszechność poczucia bezpieczeństwa świadcząca           o skuteczności działań szkoły

·         Ankieta

·         Wywiad

·         Ankieta skierowana do uczniów i nauczycieli

·         Ankieta skierowana do rodziców

·         Wywiad z wychowawcami     i pedagogiem szkolnym

 

4.      Jakie działania podejmuje się w szkole, w celu zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa?

Skuteczność          i efektywność działań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa

·         Analiza dokumentów

·         Obserwacja

·         Ankieta

·         Analiza wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotowego zagadnienia

·         Obserwacja szkoły i boiska podczas przerw, świetlic, zajęć lekcyjnych                   i uroczystości

·         Ankieta skierowana do wybranej grupy uczniów i nauczycieli

 

 

 

Harmonogram ewaluacji

 

Przebieg czynności

Czas wykonania

Odpowiedzialni

Przygotowanie projektu ewaluacji wewnętrznej

wrzesień 2018 r.

zespół ewaluacyjny

Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji

 koniec kwietnia 2019 r.

zespół ewaluacyjny

 

Analiza informacji, wyciąganie wniosków, pisanie raportu

koniec  maja 2019 r.

zespół ewaluacyjny

Przedstawienie raportu dyrektorowi i na radzie pedagogicznej

początek czerwca 2019 r.

zespół ewaluacyjny

 

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?