PROJEKT EWALUACJI 2019/2020

                                                                    PROJEKT EWALUACJI  WEWNĘTRZNEJ 2019/2020

Obszar III   Środowisko

Cel ewaluacji:  Pozyskanie informacji na temat obszarów i  jakości współpracy szkoły z rodzicami.

Przedmiot ewaluacji: Rodzice są partnerami szkoły

 

Przedmiot ewaluacji

Pytania kluczowe

Kryteria

Sposoby zbierania danych

Próba badawcza

Organizacja zbierania danych

Rodzice są partnerami szkoły

 

 

 

1.     Jakie są formy współpracy rodziców ze szkołą i czy są zgodne z ich oczekiwaniami?

·       Znane są oczekiwania rodziców w zakresie współpracy ze szkołą

·       Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy szkoły

·       Rodzice podejmują działania wspierające szkołę

·       Rodzice mają świadomość, że współpracują ze szkołą

·       Rodzice biorą udział w tworzeniu ważnych  dokumentów obowiązujących w szkole ( plan pracy szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny)

·       Ankieta skierowana do rodziców uczniów klas I – VIII

·       Ankieta skierowana do nauczycieli

·       Wywiad z dyrektorem

·       Wszyscy rodzice

·       Wszyscy nauczyciele

·       Dyrektor szkoły

Ankiety dla rodziców nauczycieli,     przygotowana do grudnia, pierwsza ankieta dotycząca oczekiwań rodziców

Przeprowadzona w grudniu,  druga przeprowadzona do marca      2020 r.

 

    

Pytania do wywiadu z dyrektorem przygotowane do grudnia, wywiad przeprowadzona do końca marca

· Analiza i sprawozdanie z przeprowadzonych ankiet i wywiadu z dyrektorem do końca kwietnia

·  Analiza dokumentów do końca marca

2.     W jaki sposób szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci?

 

 

 

 

 

·       Rodzice są informowani o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci

·       Szkoła wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

·       Szkoła wspiera rodziców w organizacji czasu wolnego dla uczniów

 ( zajęcia pozalekcyjne ,wakacje z profilaktyką, gry planszowe)

 

·       Ankieta skierowana do rodziców

·       Ankieta skierowana do nauczycieli

·       Przegląd dokumentacji

 

 

·       Wszyscy nauczyciele

·       Wszyscy rodzice

 

 

3.     W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?

·       Szkoła pozyskuje opinie rodziców na temat ich oczekiwań wobec placówki.

·       Rodzice dzielą się opiniami dotyczącymi życia szkoły.

·       W szkole analizuje się  i wykorzystuje opinie rodziców

·       Szkoła podejmuje  działania  zgodne z oczekiwaniami rodziców w  zakresie jej działalności

·       Wywiad z dyrektorem

·       Ankieta skierowana do rodziców

·       Ankieta skierowana do nauczycieli

 

·       Wszyscy nauczyciele

·       Wszyscy rodzice

·       Dyrektor szkoły

 

 

 

 Harmonogram ewaluacji

 

Przebieg czynności

Czas wykonania

Odpowiedzialni

Przygotowanie projektu ewaluacji wewnętrznej

wrzesień 2020 r.

zespół ewaluacyjny

Przygotowanie narzędzi badawczych     ( ankiety , kwestionariusze analizy dokumentów, arkusze wywiadu )

Do  grudnia 2020

Zespół ewaluacyjny

Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji

 Do końca marca 2020 r.

zespół ewaluacyjny

 

Analiza informacji, wyciąganie wniosków, napisanie sprawozdań

Do końca kwietnia  2020r.

zespół ewaluacyjny

Przedstawienie raportu dyrektorowi i na radzie pedagogicznej

czerwiec 2020 r.

Lider zespołu ewaluacyjnego

 

 

 

Szczegółowy przydział zadań wynikających z realizacji planu ewaluacji wewnętrznej  w roku szkolnym  2019/2020

Przedmiot ewaluacji

Pytania kluczowe

Odpowiedzialni

Zadanie i termin realizacji

 

Rodzice są partnerami szkoły

 

 

1.     Jakie są formy współpracy rodziców ze szkołą i czy są zgodne z ich oczekiwaniami?

 

 

2.     W jaki sposób szkoła współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci?

 

 

3.     W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy?

 

Dorota Rybarz

      Dorota Szczepaniak

      Anna Zawalska

-ankieta w formie elektronicznej skierowana do rodziców dotycząca oczekiwań przeprowadzona w grudniu 2019r.

- ankieta sprawdzająca czy oczekiwania są realizowane i jak przebiega współpraca - w marcu 2020r

-sprawozdanie w kwietniu 2020

 

 

Aldona Urbaniak

Jolanta Wesoła

 

 

 

 

 

- przygotowanie arkusza wywiadu – grudzień 2019

- przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem szkoły -  marzec 2020

- sprawozdanie – kwiecień 2020

Wioleta Kurzaj

Teresa Brząkała

Dorota Szczepaniak

 - przygotowanie ankiety w formie elektronicznej skierowanej do nauczycieli – grudzień 2019

-przeprowadzenie ankiety dotyczącej oczekiwań – grudzień 2019

-przeprowadzenie ankiety sprawdzającej – marzec 2020

 

 

 

Pedagog szkolny

(do sprawozdania i przeglądu dokumentacji proszę wyznaczyć inna osobę bo Justyna może być juz na zwolnieniu przed urodzeniem dziecka)

- przygotowanie arkusza przeglądu dokumentacji – grudzień 2020

- przegląd dokumentacji – do marca 2020

- sprawozdanie z przeglądu dokumentacji – kwiecień 2020

 

 

 

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?