• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Punktowy system oceny z zachowania

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 

Lp.

Oceniany obszar

Osoby oceniające

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

częstotliwość

1.

Brak systematycznego uczestniczenia w nauczaniu zdalnym.

n, w

 

- 3

k

2.

Brak zeszytu, ćwiczeń, podręcznika, materiałów potrzebnych na lekcję

n

 

- 2

k

3.

Brak zadania domowego (po wykorzystaniu nieprzygotowania)

Brak zadania domowego odesłanego w wyznaczonym terminie.

n

 

- 8

k

4.

Próba oszustwa: ściąganie, odpisywanie zadań domowych.

Próba oszustwa, odpisywanie zadań.

n

 

- 5

k

5.

Kłamstwo, oszustwo

n, w

 

(-5) – (-10)

k

6.

Brak pracy na lekcji -

Brak współpracy na lekcji z nauczycielem.

n

 

- 3

k

7.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

n, w

 

- 10

k

8.

Spóźnianie się na lekcję

n, w

 

- 2

k

9.

Nieobecność nieusprawiedliwiona – 1 godz.

w

 

- 2

k

10.

Brak udziału w dobrowolnie wybranych przez ucznia  zajęciach online oraz zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych ,rewalidacyjnych.

w

 

- 2

k

11.

Systematyczne i terminowe odsyłanie zadań  i prac w czasie nauczania zdalnego.

 

w

10    3

 

j jednorazowo z każdego przedmiotu

12.

Podwyższenie średniej ocen  na koniec r. szkolnego

w

15

 

j

13..

100 % frekwencja szkolna

100% frekwencja w zajęciach zdalnych.

w

10

 

j

 

 

 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

 

15.

Udział  w konkursach i quizach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych zdalnie.

Etap szkolny

Etap gminny/
powiatowy

Etap rejonowy/
wojewódzki

Etap ogólnopolski

+5

+10

+20

+ 30

16.

Zajęcie miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych zdalnie.

Etap szkolny

Etap gminny/
powiatowy

Etap rejonowy/
wojewódzki

Etap ogólnopolski

+5

+10

+20

+30

19.

Prowadzenie swojego bloga

w

10

 

j

20.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (90 % obecności na zajęciach)

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych ,korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych

 

OK

10

 

j

21.

Udział w projekcie edukacyjnym

OP

1 - 20

 

j

22.

Angażowanie się w działalność charytatywną na portalach społecznościowych

n, w

1 - 10

 

k

25.

Praca zdalna  na rzecz klasy i szkoły

n, w

1 - 10

 

k

 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej

 

26.

Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki

Zakłócanie lekcji poprzez udostępnianie niewłaściwych treści w postaci linków ,tekstów ,zdjęć na czacie.

n, w

 

- 5

k

29.

Zaangażowanie w uroczystości związane z patronem szkoły

Zaangażowanie w przebieg konkursów związanych z patronem szkoły.

n, w

1 - 10

 

j

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 

31.

Zachowanie negatywne podczas nauczania zdalnego ,lekcji online.

n, w

 

(-5) - (-10)

k

33

Używanie wobec kolegów/koleżanek cyberprzemocy

n, w

 

(-5) – (-30)

k

35.

Inne niewłaściwe zachowania (określić jakie)

n, w

 

(-1) - (- 30)

k

38.

Spożywanie alkoholu, palenie papierosów(e – papierosów) lub ich posiadanie

n, w

 

- 50

k

39.

Przebywanie w towarzystwie osób spożywających używki

n, w

 

- 10

k

40.

Spożywanie lub posiadania narkotyków, substancji psychoaktywnych, dopalaczy

n, w

 

- 100

k

41.

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowania ucznia, np. rozprowadzania substancji psychoaktywnych, materiałów pornograficznych itp.

n, w

 

- 100

k

42.

Umieszczanie na stronach internetowych, forach społecznościowych wizerunku osób trzecich bez ich zgody, obraźliwych wpisów

n, w

 

(-10) - (-50)

k

43.

Postawa bezpieczna, pożądana w sytuacjach kryzysowych (np. podczas wypadku, pożaru) oraz w relacjach w rówieśnikami (zachowanie wobec aktów przemocy) – określić jaka to postawa

n, w

1 - 10

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
okazywanie szacunku innym osobom

44.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

n, w

 

- 3

k

45.

Celowe zakłócanie porządku na lekcji prowadzonej online

n, w

 

(-2) - (-10)

k

46.

Samodzielne zamierzone rozłączenie sie podczas lekcji prowadzonej online

n, w

 

- 3

k

47.

Aroganckie odzywanie się do nauczycieli lub pracowników szkoły (ubliżanie, pyskowanie, podnoszenie głosu)

n, w

 

(-5) - (-30)

k

48.

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez innego ucznia

n, w

 

- 5

k

54.

Wolontariat

w

5 - 10

 

j

57.

Kultura osobista.

Brak kultury osobistej podczas zajęć nieużywanie zwrotów grzecznościowych ( np. dzień dobry, proszę , przepraszam, do widzenia)

w

10

- 2

j

58.

Pomoc kolegom w nauce ( przesyłanie zadań, wiadomości) koleżeńskość, łagodzenie konfliktów koleżeńskich

w

5 - 10

 

j

59.

Brak punktów ujemnych w ciągu miesiąca

w

3 (5)

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku każdego półrocza, uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. W ciągu półrocza, zachowania ucznia mogą zwiększyć lub zmniejszyć sumę punktów, co odpowiada wyższej lub niższej ocenie zachowania.
Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra;

 Na początku drugiego półrocza, uczeń otrzymuje 140 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. W ciągu półrocza, zachowania ucznia mogą zwiększyć lub zmniejszyć sumę punktów, co odpowiada wyższej lub niższej ocenie zachowania.
Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra;

 

Każdej ocenie została przyporządkowana odpowiednia liczba punktów, którą uczeń powinien  zdobyć na koniec półrocza i roku szkolnego

SKALA OCEN ZACHOWANIA

ZACHOWANIE

PUNKTY

WZOROWE

minimum 200 pkt. i nie więcej niż 20 pkt. karnych    200           20 kr

BARDZO DOBRE

151-199 pkt. i nie więcej niż 30 pkt. karnych            171-199    30 kr

DOBRE

100-150 pkt. i nie więcej niż 50 pkt. karnych           140- 170     50 kr

POPRAWNE

51-99 pkt..i nie więcej niż 70 pkt. karnych               109 - 139     70kr

NIEODPOWIEDNIE

21-50 pkt. i nie więcej niż 100 pkt. karnych             50 - 108     100kr

NAGANNE

20 pkt. i mniej i więcej niż 100 pkt. karnych.             50 pkt i mniej

 

 

 

 

Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną punktów za zachowanie  z półrocza i końca roku szkolnego;

Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną ocen pierwszego i drugiego półrocza .

Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną ocen za zachowanie z pierwszego półrocza  i końca roku szkolnego.

Jeżeli średnia arytmetyczna z pierwszego i drugiego półrocza da liczbę niecałkowitą  (np  4,5   dobra +) wówczas ocena jest podniesiona  z korzyścią dla ucznia , co daje ocenę wyższą. ( 5,0   bardzo bobra).

Wychowawca może zmienić ocenę z zachowania na:

a.    niższą: w przypadku skrajnie negatywnego zachowania ucznia wychowawca ( po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli)  niezależnie od zgromadzonej przez ucznia liczby punktów);

b.    wyższą: w przypadku wyraźnie wyróżniającego się zachowania ucznia ( po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli)  niezależnie od zgromadzonej przez ucznia liczby punktów);

 

 

        Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że proponowana  śródroczna lub  roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z formą ustalania śródrocznych i rocznych ocen zachowania. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły na piśmie w terminie do 7 dni po wystawieniu przez wychowawcę klasy oceny proponowanej zachowania ucznia. Dyrektor szkoły na wniosek ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego)  zleca wychowawcy klasy ponowne rozpatrzenie formy ustalenia proponowanej śródrocznej i rocznej oceny zachowania oraz uzasadnienie proponowanej oceny zachowania ucznia na piśmie. 

 

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?