Punktowy system oceny z zachowania

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

 

Lp.

Oceniany obszar

Osoby oceniające

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

częstotliwość

1.

Brak mundurka, obuwia zmiennego, stroju galowego

n, w

 

- 3

k

2.

Brak zeszytu, ćwiczeń, podręcznika, materiałów potrzebnych na lekcję

n

 

- 2

k

3.

Brak zadania domowego

n

 

- 3

k

4.

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika, lub materiału edukacyjnego

n.

 

(-10)-(-20)

j.

5.

Próba oszustwa: ściąganie, odpisywanie zadań domowych

n

 

- 5

k

6.

Kłamstwo, oszustwo

n, w

 

(-5) – (-10)

k

7.

Brak pracy na lekcji

n

 

- 3

k

8.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

n, w

 

- 10

k

9.

Spóźnianie się na lekcję

n, w

 

- 2

k

10.

Nieobecność nieusprawiedliwiona – 1 godz.

w

 

- 2

k

11.

Nieuczęszczanie na zajęcia dobrowolnie wybrane przez ucznia
oraz na zajęcia wyrównawcze lub korekcyjno - kompensacyjne

w

 

- 2

k

12.

Systematyczne noszenie mundurka (brak punktów ujemnych za brak mundurka)

w

10

 

j

13.

100 % frekwencja szkolna

w

10

 

j

 

 

 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

 

14.

Niewywiązywanie się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań i funkcji

n, w

 

(-1) -( -10)

k

15.

Niewywiązywanie się z funkcji dyżurnego klasy

n, w

 

- 2

k

16.

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Etap szkolny

Etap gminny/
powiatowy

Etap rejonowy/
wojewódzki

Etap ogólnopolski

+5

+10

+20

+ 30

17.

Zajęcie miejsca  w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Etap szkolny

Etap gminny/
powiatowy

Etap rejonowy/
wojewódzki

Etap ogólnopolski

+5

+10

+20

+30

18.

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

n

5 - 10

+20

+30

19.

Funkcja w szkole (aktywne działanie)

OS, w

10 - 20

 

j

20.

Funkcja w klasie (aktywne działanie)

w

10

 

j

21.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (90 % obecności na zajęciach)

OK

10

 

j

22.

Udział w projekcie edukacyjnym

OP

1 - 20

 

j

23.

Prace społeczne na rzecz szkoły

n, w

1 - 10

 

k

24.

Praca w sklepiku szkolnym

OS

20

 

j

25.

Udział w uroczystościach szkolnych (chór, artyści, porządkowi, dekoracje)

n, w

1 - 20

 

k

26.

Praca na rzecz klasy i szkoły i środowiska (gazetka, wystój, pomoc w organizacji imprez)

n, w

1 - 10

 

k

 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej

 

27.

Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki

n, w

 

- 5

k

28.

Nieprzestrzeganie tradycji szkoły, niewłaściwe zachowanie się na apelu,
w kościele czy innych uroczystościach

n, w

 

- 5

k

29.

Reprezentowanie szkoły (poczet, delegacja)

n, w

10 - 20

 

j

30.

Zaangażowanie w uroczystości związane z patronem szkoły

n, w

1 - 10

 

j

31.

Pomoc w utrzymaniu porządku przy skwerze Jana Pawła II

n, w

5 - 10

 

j

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

 

32.

Zachowanie negatywne w autobusie (dowozy, wycieczki, wyjazd na zawody)

n, w

 

(-5) - (-10)

k

33.

Niestosowne, rażące zachowanie ucznia na przerwie, podczas apelu,
na wycieczce, zagrażające bezpieczeństwu ucznia i innych osób

n, w

 

-10

k

34

Używanie wobec kolegów przemocy fizycznej, psychicznej, słownej, cyberprzemocy

n, w

 

(-5) – (-30)

k

35.

Nieprzestrzegane zakazu używania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na lekcjach i przerwach bez zgody nauczyciela

n, w

 

-10

k

36.

Inne niewłaściwe zachowania (określić jakie)

n, w

 

(-1) - (- 30)

k

37.

Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych, opuszczanie boiska

n, w

 

- 5

k

38.

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji np. petardy

n, w

 

- 30

k

39.

Spożywanie alkoholu, palenie papierosów(e – papierosów) lub ich posiadanie

n, w

 

- 50

k

40.

Przebywanie w towarzystwie osób spożywających używki

n, w

 

- 10

k

41.

Spożywanie lub posiadania narkotyków, substancji psychoaktywnych, dopalaczy

n, w

 

- 100

k

42.

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowania ucznia, np. rozprowadzania substancji psychoaktywnych, materiałów pornograficznych itp.

n, w

 

- 100

k

43.

Umieszczanie na stronach internetowych, forach społecznościowych wizerunku osób trzecich bez ich zgody, obraźliwych wpisów

n, w

 

(-10) - (-50)

k

44.

Postawa bezpieczna, pożądana w sytuacjach kryzysowych (np. podczas wypadku, pożaru) oraz w relacjach w rówieśnikami (zachowanie wobec aktów przemocy) – określić jaka to postawa

n, w

1 - 10

 

k

 

 

 

 

 

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
okazywanie szacunku innym osobom

45.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

n, w

 

- 3

k

46.

Celowe zakłócanie porządku na lekcji (np. chodzenie po klasie, notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki, rozmowy z kolegami itp. )

n, w

 

(-2) - (-10)

k

47.

Samowolne zmienianie miejsca w klasie, wychodzenie z klasy, szatni

n, w

 

- 3

k

48.

Aroganckie odzywanie się do nauczycieli lub pracowników szkoły (ubliżanie, pyskowanie, podnoszenie głosu)

n, w

 

(-5) - (-30)

k

49.

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez innego ucznia

n, w

 

- 5

k

50.

Umyślne niszczenie mienia szkolnego i cudzej własności

n, w

 

(-10) - (-50)

k

51.

Niewłaściwy wizerunek ucznia (makijaż, wyzywający strój, farbowanie włosów, malowanie paznokci)

n, w

 

- 5

k

52.

Jedzenie, picie, żucie gumy na zajęciach lekcyjnych

n, w

 

- 3

k

53.

Zaśmiecanie otoczenia

n, w

 

- 3

k

54

Nie zabezpieczenie podręcznika przed zniszczeniem (brak owijki)

n

 

- 3

k

55.

Wolontariat

w

5 - 10

 

j

56.

Udział w zbiórce surowców wtórnych

w

5 - 10

 

j

57.

Przyniesienie przedmiotów upiększających sale bądź przydatnych
w szkole (kiermasze okolicznościowe, rekwizyty, inne)

n, w

5

 

k

58.

Kultura osobista

w

10

 

j

59.

Pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość, łagodzenie konfliktów koleżeńskich

w

5 - 10

 

 

60.

Brak punktów ujemnych w ciągu miesiąca

w

3

 

k

               

Na początku każdego półrocza, uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. W ciągu półrocza, zachowania ucznia mogą zwiększyć lub zmniejszyć sumę punktów, co odpowiada wyższej lub niższej ocenie zachowania.
Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra;

 

Każdej ocenie została przyporządkowana odpowiednia liczba punktów, którą uczeń powinien  zdobyć na koniec półrocza i roku szkolnego

SKALA OCEN ZACHOWANIA

ZACHOWANIE

PUNKTY

WZOROWE

minimum 200 pkt. i nie więcej niż 20 pkt. karnych

BARDZO DOBRE

151-199 pkt. i nie więcej niż 30 pkt. karnych

DOBRE

100-150 pkt. i nie więcej niż 50 pkt. karnych

POPRAWNE

51-99 pkt..i nie więcej niż 70 pkt. karnych

NIEODPOWIEDNIE

21-50 pkt. i nie więcej niż 100 pkt. karnych

NAGANNE

20 pkt. i mniej i więcej niż 100 pkt. karnych.

 

Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną punktów za zachowanie  z półrocza i końca roku szkolnego;

Wychowawca może zmienić ocenę z zachowania na:

a.    niższą: w przypadku skrajnie negatywnego zachowania ucznia wychowawca ( po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli)  niezależnie od zgromadzonej przez ucznia liczby punktów);

b.    wyższą: w przypadku wyraźnie wyróżniającego się zachowania ucznia ( po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli)  niezależnie od zgromadzonej przez ucznia liczby punktów);

 

        Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że proponowana  śródroczna lub  roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z formą ustalania śródrocznych i rocznych ocen zachowania. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły na piśmie w terminie do 7 dni po wystawieniu przez wychowawcę klasy oceny proponowanej zachowania ucznia. Dyrektor szkoły na wniosek ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego)  zleca wychowawcy klasy ponowne rozpatrzenie formy ustalenia proponowanej śródrocznej i rocznej oceny zachowania oraz uzasadnienie proponowanej oceny zachowania ucznia na piśmie. 

 

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?