• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Punktowy system oceny z zachowania


 

 

Na początku każdego półrocza, uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. W ciągu półrocza, zachowania ucznia mogą zwiększyć lub zmniejszyć sumę punktów, co odpowiada wyższej lub niższej ocenie zachowania.
Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra;

 Na początku drugiego półrocza, uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. W ciągu półrocza, zachowania ucznia mogą zwiększyć lub zmniejszyć sumę punktów, co odpowiada wyższej lub niższej ocenie zachowania.
Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra;

 

Każdej ocenie została przyporządkowana odpowiednia liczba punktów, którą uczeń powinien  zdobyć na koniec półrocza i roku szkolnego

SKALA OCEN ZACHOWANIA

ZACHOWANIE

PUNKTY

WZOROWE

minimum 200 pkt. i nie więcej niż 20 pkt. karnych    200          10 kr

BARDZO DOBRE

151-199 pkt. i nie więcej niż 30 pkt. karnych            171-199    20 kr

DOBRE

100-150 pkt. i nie więcej niż 50 pkt. karnych           140- 170     50 kr

POPRAWNE

51-99 pkt..i nie więcej niż 70 pkt. karnych               109 - 139     70kr

NIEODPOWIEDNIE

21-50 pkt. i nie więcej niż 100 pkt. karnych             50 - 108     100kr

NAGANNE

20 pkt. i mniej i więcej niż 100 pkt. karnych.             50 pkt i mniej

 PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

Lp.

Oceniany obszar

Osoby oceniające

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

częstotliwość

1.

Brak mundurka,

n, w

 

- 3

k

2.

Brak stroju galowego

w

 

-10

k

3.

Brak zeszytu, ćwiczeń, podręcznika, materiałów potrzebnych na lekcję

n

 

- 2

k

4.

Brak zadania domowego

n

 

  -8

k

5.

Próba oszustwa: ściąganie, odpisywanie zadań domowych

n

 

- 5

k

6.

Kłamstwo, oszustwo

n, w

 

(-5) – (-10)

k

7.

Brak pracy na lekcji ( w tym lekcji zdalnej)

n

 

- 3

k

8.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

( wyjście z lekcji )

n, w

 

- 10

k

9.

Spóźnianie się na lekcję

n, w

 

- 2

k

10.

Nieobecność nieusprawiedliwiona  

w

 

 (-1) za każdą godzinę

k

11.

Nieuczęszczanie na zajęcia dodatkowe dobrowolnie wybrane przez ucznia oraz na zajęcia: wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne

 

w

 

- 2

k

12.

Systematyczne noszenie mundurka (brak punktów ujemnych za brak mundurka)

w

10

 

j

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

13.

Niewywiązywanie się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań i funkcji

n, w

 

(-1) -( -10)

k

14.

Niewywiązywanie się z funkcji dyżurnego klasy

n, w

 

- 2

k

 

 

 

 

 

 

Etap szkolny

Etap gminny/
powiatowy

Etap rejonowy/
wojewódzki

Etap ogólnopolski

15.

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ( w tym zdalnych)

+5

+10

+20

+ 30

 

 

 

 

 

 

Etap szkolny

Etap gminny/
powiatowy

Etap rejonowy/
wojewódzki

Etap ogólnopolski

16.

Zajęcie miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych(w tym zdalnych)

+5

+10

+20

+30

17.

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

n

5 - 10

+20

+30

18.

Funkcja w szkole (aktywne działanie)

OS, w

10 - 20

 

j

19.

Funkcja w klasie (aktywne działanie)

w

10

 

j

20.

Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (90 % obecności na zajęciach)

OK

10

 

j

21.

Udział w projekcie edukacyjnym

OP

1 - 20

 

j

22.

Prace społeczne na rzecz klasy i szkoły  (gazetki, wystrój inne)

n, w

1- 15

 

k

23.

Praca w sklepiku szkolnym

OS

20

 

j

24.

Udział w uroczystościach szkolnych (chór, artyści, porządkowi, dekoracje)

n, w

1 - 20

 

k

25.

Praca na rzecz klasy i szkoły(gazetka, wystój, pomoc w organizacji imprez), w tym praca zdalna

n, w

1 - 10

 

k

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły oraz piękno mowy ojczystej

 

26.

 

Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki

 

n, w

 

- 5

k

27.

 

 

Nieprzestrzeganie tradycji szkoły, niewłaściwe zachowanie się na apelu,
w kościele czy innych uroczystościach.

 

n, w

 

- 5

k

28.

 

Reprezentowanie szkoły (poczet, delegacja)

 

n, w

10 - 20

 

j

29.

 

Zaangażowanie w uroczystości związane z patronem szkoły

 

n, w

1 - 10

 

j

30.

 

Dobrowolna pomoc w utrzymaniu porządku przy skwerze Jana Pawła II

 

n, w

 

5 - 10

 

 

j

 

 

 

 

 

Zaangażowanie w uroczystości związane z patronem szkoły

Zaangażowanie w przebieg konkursów związanych z patronem szkoły.

 

 

 

n, w

 

 

 

1-10

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

 

31.

 

 

Zachowanie negatywne w autobusie (dowozy, wycieczki, wyjazd na zawody)

 

n, w

 

 

 

(-5) - (-10)

 

 

k

 

 

 

Zachowanie negatywne podczas nauczania zdalnego ,lekcji online.

n, w

 

(-5)-(-10)

k

32.

Niestosowne, rażące zachowanie ucznia na przerwie, podczas apelu,
na wycieczce.

Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu ucznia i innych osób

n, w

 

(- 15)

k

33

Używanie wobec kolegów przemocy fizycznej, psychicznej, słownej, cyberprzemocy

n, w

 

(-5) – (-30)

k

34.

 

Nieprzestrzegane zakazu używania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na lekcjach i przerwach bez zgody nauczyciela

n, w

 

 

-10

 

k

 

 

35.

 

Zachowanie negatywne podczas nauczania zdalnego ,lekcji online.

 

n, w

 

 

(-5)-(10)

 

k

 

35.

Inne niewłaściwe zachowania (określić jakie)

n, w

 

(-1) - (- 30)

k

36.

Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych, opuszczanie terenu szkoły

n, w

 

- 5

k

37.

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji np. petardy

n, w

 

- 30

k

38.

Spożywanie alkoholu, palenie papierosów(e – papierosów) lub ich posiadanie

n, w

 

- 50

k

39.

Przebywanie w towarzystwie osób spożywających używki

n, w

 

- 10

k

40.

Spożywanie lub posiadania narkotyków, substancji psychoaktywnych, dopalaczy

n, w

 

- 100

k

41.

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowania ucznia, np. rozprowadzania substancji psychoaktywnych, materiałów pornograficznych itp.

n, w

 

- 100

k

42.

Umieszczanie na stronach internetowych, forach społecznościowych wizerunku osób trzecich bez ich zgody, obraźliwych wpisów

n, w

 

(-10) - (-50)

k

43.

Postawa bezpieczna, pożądana w sytuacjach kryzysowych (np. podczas wypadku, pożaru) oraz w relacjach w rówieśnikami (zachowanie wobec aktów przemocy fizycznej lub psychicznej) – określić jaka to postawa

n, w

1- 15

 

 

k

 

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom

 

44.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

n, w

 

- 3

k

45.

 

 

Celowe zakłócanie porządku na lekcji (np. chodzenie po klasie, , rozmowy z kolegami itp. )

 

n, w

 

 

 

(-2) - (-10)

 

 

k

 

 

 

 

Zakłócanie lekcji poprzez udostępnianie niewłaściwych treści w postaci linków ,tekstów ,zdjęć na czacie.

n, w

 

-5

k

 

 

Samodzielne zamierzone rozłączenie się podczas lekcji prowadzonej online

n , w

 

 

-3

 

k

 

 

Celowe zakłócanie porządku na lekcji prowadzonej online

n, w

 

(-2)-(-10)

 

46.

Samowolne zmienianie miejsca w klasie, wychodzenie z klasy bez zgody nauczyciela

n, w

 

- 3

k

47.

Aroganckie, niewłaściwe odzywanie się do nauczycieli lub pracowników szkoły (ubliżanie, podnoszenie głosu)

n, w

 

(-5) - (-30)

k

48.

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez innego ucznia

n, w

 

- 5

k

49.

Umyślne niszczenie mienia szkolnego i cudzej własności

n, w

 

(-10) - (-50)

k

50.

Niewłaściwy wizerunek ucznia w szkole ( ostry makijaż, wyzywający strój, farbowanie włosów,  )

n, w

 

- 5

k

51.

Jedzenie, żucie gumy na zajęciach lekcyjnych

n, w

 

- 3

k

52.

Zaśmiecanie otoczenia

n, w

 

- 3

k

53

Nie zabezpieczenie podręcznika przed zniszczeniem (brak owijki)

n

 

- 3

k

54.

Wolontariat

w

5 - 10

 

k

55.

Udział w zbiórce surowców wtórnych

w

5 - 10

 

j

56.

Przyniesienie przedmiotów upiększających sale lekcyjne, korytarze lub przedmiotów przydatnych w szkole (kiermasze okolicznościowe, rekwizyty, inne)

n, w

5

 

k

57.

Kultura osobista

w

10

 

j

58.

Pomoc kolegom w nauce, koleżeńskość, łagodzenie konfliktów koleżeńskich

w

5 - 10

 

 

59.

Brak punktów ujemnych w ciągu miesiąca

w

3

 

k

 

n- nauczyciel

w-wychowawca

os-opiekun samorządu

op –opiekun organizacji

j-jednorazowo

k.-każdorazowo

Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną punktów za zachowanie  z półrocza i końca roku szkolnego;

Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną ocen pierwszego i drugiego półrocza .

Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną ocen za zachowanie z pierwszego półrocza  i końca roku szkolnego.

Jeżeli średnia arytmetyczna z pierwszego i drugiego półrocza da liczbę niecałkowitą  (np  4,5   dobra +) wówczas ocena jest podniesiona  z korzyścią dla ucznia , co daje ocenę wyższą. ( 5,0   bardzo bobra).

Wychowawca może zmienić ocenę z zachowania na:

a.    niższą: w przypadku skrajnie negatywnego zachowania ucznia wychowawca ( po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli)  niezależnie od zgromadzonej przez ucznia liczby punktów);

b.    wyższą: w przypadku wyraźnie wyróżniającego się zachowania ucznia ( po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli)  niezależnie od zgromadzonej przez ucznia liczby punktów);

 

 

        Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że proponowana  śródroczna lub  roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z formą ustalania śródrocznych i rocznych ocen zachowania. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora szkoły na piśmie w terminie do 7 dni po wystawieniu przez wychowawcę klasy oceny proponowanej zachowania ucznia. Dyrektor szkoły na wniosek ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego)  zleca wychowawcy klasy ponowne rozpatrzenie formy ustalenia proponowanej śródrocznej i rocznej oceny zachowania oraz uzasadnienie proponowanej oceny zachowania ucznia na piśmie. 

 

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?