Regulamin wypożyczania darmowych podręczników w Zespole Szkół w Mikorzynie

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

I

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązują szczegółowe warunki korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych przez uczniów Zespołu Szkół w Mikorzynie.

Podręcznik - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – zeszyty ćwiczeń przeznaczone dla uczniów służące utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

II

1. Podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Poszczególne części podręczników dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej (a od roku szk.2016/17 także kl.III)wypożyczane są na okres ich wykorzystania i warunkiem otrzymania kolejnej części jest oddanie poprzedniej.

4. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

6. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego (w uzasadnionych przypadkach może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego).

7. Podręczniki są wypożyczane uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.

8. Dokumentacja dotycząca wypożyczania  podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

9. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

10. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

11. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

12. Nadzór nad zdaniem podręczników  i materiałów edukacyjnych sprawuje wychowawca ucznia oraz bibliotekarz

13. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki –wychowawcy dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

14. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto podane w sekretariacie Zespołu Szkół w Mikorzynie. Zasad tych nie stosuje się po trzyletnim użytkowaniu podręcznika.

15. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

III

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców 
z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

IV

1. Regulamin ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej oraz 
1 gimnazjum,

b) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej oraz 1-2 gimnazjum.

c) od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz wszystkich gimnazjum.

Dyrektor szkoły

Jolanta Jędrecka

  • Misja szkoły

    "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

    Jan Paweł II

  • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?