SzOK

Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK) to program (jedyny w powiecie) prowadzony przez nauczyciela - doradcę zawodowego Urszulę Goździcką. Zajęcia mają przygotować gimnazjalistów do trafnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Od I klasy uczniowie poznają własne predyspozycje i specyfikę poszczególnych zawodów. Spotykają się z pracodawcami, uczą się pisać CV, tworzyć inne niezbędne dokumenty. Przez kolejne lata gromadzą materiały w osobistych teczkach portfolio. W klasie III opracowują projekt "Mój przyszły zawód” i przedstawiają swój plan kształcenia.

Na utworzenie SzOK-u gimnazjum pozyskało 17.900 zł z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.


Powstanie SzOK-u
Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikorzynie powstał w 2005 roku, po wygraniu grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

SzOK - co to jest?
 • SzOK jest dla uczniów, którzy chcą pogłębiać wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach,
 • SzOK to informacje o możliwościach i kierunkach dalszego kształcenia,
 • SzOK to informacje o zawodach,
 • SzOK to pierwszy krok do odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym,
 • SzOK to poznanie zasad rządzących rynkiem pracy,
 • SzOK to informacje o lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • SzOK to również miejsce dla rodziców zainteresowanych przyszłością swoich dzieci.

Misja Szkolnego Ośrodka Kariery
Celowe działanie ułatwiające absolwentom, przejście od roli ucznia do roli aktywnego uczestnika rynku pracy - tak, aby każdy miał szansę stworzyć swoją indywidualną ścieżkę kariery, optymalnie do swoich potencjalnych możliwości oraz warunków rynku pracy.

Status szkolnego doradcy zawodowego
Szkolny doradca zawodowy jest nauczycielem gimnazjum, który ukończył podyplomowe studia doradztwa zawodowego dla nauczycieli i realizuje zadania szkoły zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Akty normatywne
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2003 r.)

§ 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:
- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
- porad dla uczniów;
- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
§ 15. 2. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy.


Realizacja w/w zadań w naszej szkole
Zajęcia grupowe:
Klasy I i II - 1 h / tyg. przez jeden semestr (godziny dyrektorskie),
Klasy III - w ramach godzin: WOS-u, Techniki i GDW

Formuła wyboru zawodu
Chcę - pragnienia, zainteresowania, dążenia
Mogę - umiejętności, talent, stan zdrowia
Potrzeba - stan rynku pracy i problemy socjalno-ekonomiczne w regionie.
Element wspólny tych trzech zagadnień, to strefa optymalnego wyboru zawodu.

Tematyka zajęć w klasach pierwszych
Poznaję siebie
 • moje zainteresowania
 • moje umiejętności i zdolności
 • moja osobowość
 • wartości, którymi chcę się w życiu kierować
Zebrane informacje gromadzi w osobistym PORTFOLIO, które uzupełnia w kolejnych klasach.
Formy pracy: warsztaty, praca w grupie, indywidualne rozwiązywanie testów inteligencji, testy psychologiczne, poznanie swoich predyspozycji - programy multimedialne, spotkanie z psychologiem.

Efekt końcowy
Efektem końcowym zajęć SzOK-owych w klasie 1-szej jest stworzenie przez ucznia wizytówki własnej osoby, którą umieszcza w swoim PORTFOLIO.
W oparciu o własne obserwacje, wyniki ankiet, określenie swoich celów i marzeń, zdolności, zainteresowań, osobowości, swoich mocnych i słabych stron.

Tematyka zajęć w klasach drugich
Poznaję zawody
 • Tworzę bazę informacji o różnych zawodach (korzystam z elektronicznej bazy informacji o zawodach i rynku pracy - INTERNET, Wstępna Orientacja Zawodowa - program komputerowy).
 • Poznaję wybrany zawód (zakres czynności, wymagane predyspozycje, przeciwskazania zdrowotne, kierunki kształcenia, możliwości zatrudnienia itp.).
 • Poznaję zawody rodziców moich kolegów (uczestniczę w spotkaniach, przeprowadzam wywiady, obserwuję)

Efekt końcowy
Efektem końcowym zajęć SzOK-owych w klasie drugiej jest opracowanie przez ucznia informacji o interesującym go zawodzie, którą umieszcza w swoim PORTFOLIO.
W oparciu o teczki zawodoznawcze, informacje o zawodach z elektronicznej bazy informacji, wyniki wywiadów i obserwacji ze spotkań z rodzicami, którzy prezentowali swoje zawody.

Tematyka zajęć w klasach trzecich
Planuję własny rozwój zawodowy:
 • planuję swoją ścieżkę kształcenia,
 • uczestniczę w Dniach Otwartych szkół,
 • potrafię pisać CV, podanie, list motywacyjny,
 • być wolontariuszem - to sposób na dobrą pracę.

Efekt końcowy
Efektem końcowym w/w tematyki jest stworzenie przez ucznia projektu edukacyjnego "Moja przyszła praca” w ramach lekcji techniki. W projekcie uczeń wykorzystuje wcześniejszą wiedzę o zawodzie (kl. II), weryfikuje samowiedzę (z kl. I), opracowuje indywidualną ścieżkę kształcenia.

Zakres działalnosci SzOK-u
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów
 • uczestniczenie w Targach Pracy
 • wyjazdy do zakładów pracy
 • współpraca z instytucjami (Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu, Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu)
 • organizowanie spotkań z absolwentami
 • uaktualnianie zawartości kącika SzOK-owego
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych - nauka języka migowego
 • uczestnictwo szkolnego doradcy zawodowego w konferencjach doradców w Przygodzicach, Kaliszu i Ostrowie Wlkp.

Odbiorcy Szkolnego Ośrodka Kariery to
 • młodzież ucząca się w naszym gimnazjum,
 • absolwenci naszej szkoły zainteresowani lokalnym rynkiem pracy (aktualne oferty pracy w kąciku SzOK-owym w bibliotece szkolnej),
 • rodzice zainteresowani przyszłością swoich dzieci,
 • Rada Pedagogiczna

Autor: Szkolny Doradca Zawodowy,
mgr inż. Urszula Goździcka
 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?