• Animacja na stronie głównej
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
  • Slider 12
  • Slider 13

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowe w Mikorzynie

Uwaga  Rodzice!

W dniach od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

          odbywają się zapisy do klasy I-szej             

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikorzynie

na  rok szk. 2021/22

Rejestracja dziecka w systemie naboru pod adresem: 

                        www.kepno.podstawowe.vnabor.pl
 
1 marca 2020 r. rusza nabór dzieci do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno
 

Aby zgłosić dziecko, należy zalogować się na stronę www.kepno.podstawowe.vnabor.pl, wypełnić zgłoszenie/wniosek, podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. UWAGA – wymagane są podpisy obojga rodziców!

 
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno na rok szkolny 2020/2021

 I.         Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Dzieci kandydujące do szkoły w swoim obwodzie

Wszyscy rodzice zamierzający zapisać dziecko do szkoły obwodowej rejestrują dziecko w systemie naboru pod adresem kepno.podstawowe.vnabor.pl  wypełniają dane w formularzu i wybierają ZGŁOSZENIE DZIECKA WYŁĄCZNIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ. (system automatycznie wskazuje obwód szkolny zgodny z miejscem zamieszkania).

2. Dzieci kandydujące do szkoły poza swoim obwodem

Dzieci kandydujące do szkoły poza swoim obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów obwodowych. Należy wypełnić wniosek w systemie naboru pod adresem kepno.podstawowe.vnabor.pl wybierając ZGŁOSZENIE DZIECKA DO REKRUTACJI DO SZKOŁY POZA OBWODEM

 II.       Harmonogram rekrutacji

 

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

od 10.03.2020 r. godz. 8:00

Składanie przez rodziców zgłoszeń/wniosków  o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 01.03.2020 r. godz. 8:00

do 23.03.2020 r. godz. 15:00

 
III.    
Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno na rok szkolny 2020/2021

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie nr L/377/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

L.p.

Określenie kryterium

Wartość punktowa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1)

zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Kępno

5

oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku

2)

uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

5

oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku

3)

uiszczanie przez rodziców / opiekunów prawnych lub rodzica / opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w Gminie Kępno

5

oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku

4)

uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Kępno

4

oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku

5)

przynajmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów kandydata pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

1

oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych we wniosku

 

Wszelkie oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

UWAGA:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniu. Burmistrz natomiast ma prawo wystąpić do odpowiedniej instytucji, np. Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i dokonanie weryfikacji podanych przez rodzica informacji.

 • Misja szkoły

  "Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niech w pracy wychowawczej wszystkie zaangażowane w nią osoby poczują się związane zadaniem ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę."

  Jan Paweł II

 • Daj znać znajomym:
Script logo
Back to top
Masz pytanie?